Euroopa Kardioloogide Seltsi kongress 2019

Liis Lääts, Martin Serg

Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) aastakongress toimus 31. 8.-4.9 Pariisis. Selleaastane peateema oli globaalne kardiovaskulaarne tervis, kuna üritus korraldati kahasse Kardioloogia Maailmakongressiga. Kongressi väisas üle 30 000 inimese ning ettekandeid tehti enam kui viiesajal sessioonil.

Ravijuhised

Juba kahekümne viiendat aastat annab ESC välja ravijuhiseid. Eelmisel aastal avaldati viis ravijuhist ning nüüd ei jäädud tulemuselt alla – tänavusel kongressil esitleti ägeda kopsuarteri trombemboolia, düslipideemiate, diabeedi ja eeldiabeediga seonduvate kardiovaskulaarsete riskide, supraventrikulaarsete tahhükardiate ning kroonilise koronaarsündroomi juhiseid. Enamik neist on uuendused varasematest versioonidest.

Ägeda kopsuarteri trombemboolia (KATE) osas lisandusid näiteks soovitus juhinduda D-dimeeride kasutamisel mitte ühest jäigast piirväärtusest, vaid arvestada vanusega seonduvat normi piiri nihkumist kõrgemale ning ka KATE kliinilist tõenäosust. Nüüdsest võib kaasuva tuumoriga (välja arvatud gastrointestinaalsed kasvajad) KATE-ga patsiendile määrata antikoagulatsiooniks madalmolekulaarse hepariini asemel rivaroksabaani või edoksabaani.

Düslipideemiate ravijuhises muutusid LDL-C ravi eesmärkväärtused: väga kõrge ja kõrge kardiovaskulaarse riskiga patsientidel peaks võrreldes ravieelse LDL-C väärtusega saavutama 50%-lise LDL-C vähenemise ja vastavalt riskiastmele langetama LDL-C <1,4 mmol/l ja <1,8 mmol/l.

Diabeedi, eeldiabeedi ja kardiovaskulaarsete haiguste ravijuhise olulisimad muudatused on II tüüpi diabeedi (DM2) esmavaliku preparaatide osas. Nüüd on kaasuva kardiovaskulaarse haiguse või selle suure tekkeriski korral eelistatud naatriumi-glükoosi kotransporter-2 inhibiitorid (SGLT-2 inhibiitorid) ja dipeptidüül-peptidaas-4 inhibiitorid (DPP-4 inhibiitorid).

Supraventrikulaarsete tahhükardiate (SVT) ravijuhis ilmus viimati 2003. aastal. Uue juhise järgi on sümptomaatilise supraventrikulaarse rütmihäire ravi esmavalikukss kateeterablatsioon. Lisaks sellele käsitleb antud juhis ka tahhükardiomüopaatia diagnostikat ja ravi.

Krooniline koronaarsündroom (KKS) on uus nimetus stabiilsele stenokardiale. Uus juhis jagab koronaarhaiguse vastavalt kliinilisele avaldumisele ägedaks ja krooniliseks koronaarsündroomiks. Uuendati uuringueelset koronaarhaiguse tõenäosuse hindamist, korrastati diagnostika soovitusi, mis põhinevad kliinilisel tõenäosusel.

Uuringud

Kongressi pealaval esitleti kaht suurt juhuslikustatud topeltpimendatud uuringut südamepuudulikkusega patsientidel. Vähenenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega (HFrEF) 4744 patsiendiga tehtud DAPA-HF uuringus leiti, et võrreldes platseeboga vähendab SGLT-2 inhibiitor dapagliflosiin esmase liittulemusnäitajana kardiovaskulaarse surma, südamepuudulikkuse intravenoosse ravi vajaduse või kroonilise südamepuudulikkuse ägenemise riski vähenemist 26% võrra optimaalse medikamentoosse ravi (OMT) foonil.

Säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega (HFpEF) patsientidel (n=4822) testiti PARAGON-HF uuringus angiotensiini retseptori inhibiitori valsartaani ja neprilüsiini inhibiitori sakubitriili (ARNI) toimet valsartaaniga. Esmast liittulemusnäitajat (südamepuudulikkuse tõttu hospitaliseerimist ja kardiovaskulaarset surma) esines ARNI-ga 894 ja valsartaaniga 1009 korral (riskitiheduste suhe 0,87, erinevus ei olnud statistiliselt oluline).

Antiagregantravi valdkonnast esitleti näiteks uuringut ISAR-REACT 5, mis võrdles ägeda koronaarsündroomiga invasiivsele protseduurile suunduvatel patsientidel tikagreloori ja prasugreeli toimet ja ohutust. Esmast liittulemusnäitajat (surm, müokardiinfarkt või insult ühe aasta jooksul) esines tikagreloori rühmas 9,3%, prasugreeli rühmas 6,9%; riskitiheduste suhe oli 1,36 (95% usaldusvahemik 1,09-1,7; p=0,006). Raskeid verejookse (Bleeding Academic Research Consortium skaala alusel) tekkis prasugreeli kasutajatest 4,8%-l ning tikagreloori tarvitajatest 5,4%-l (see erinevus ei osutunud statistiliselt erinevaks).

Kolmikravi teemal avaldati uuringu ENTRUST-AF PCI tulemused. Tegu oli non-inferiority uuringuga ehk testiti edoksabaani võrdväärsust vitamiin K antagonistidega (VKA) tõhususe ja ohutuse poolest värsketel PKI-patsientidel (n=1506), kellel kaasus kodade virvendusarütmia. Kahte uuringugruppi (edoksabaan + P2Y12 inhibiitor vs VKA koos aspiriini ja P2Y12 inhibiitoriga) juhuslikustati patsiendid pärast PKI-d nelja tunni kuni viie päeva jooksul. Esmaseks liit-tulemusnäitajaks oli suurte või mitte suurte kliiniliselt oluliste verejooksude teke 12 kuu jooksul. Edoksabaani rühmas esines näitajat 17%, VKA grupis 20% [riskitiheduste suhe 0,83; 95% usaldusvahemik 0,65-1,05; non-inferiority p=0,001; superiority p=0,1]. Tõhususe peamisesse liittulemusnäitajana (main efficacy outcome) vaadeldi kardiovaskulaarse surma, insuldi, süsteemse emboolia, müokardiinfarkti või kindla stenditromboosi teket. Edoksabaani rühmas esines vastavat näitajat 7%, VKA-ga 6% (mitteoluline erinevus).

COMPLETE uuring juhuslikustas veidi üle 4000 mitme soone haigusega STEMI-ga patsiendi pärast edukat süülise soone revaskulariseerimist kahte rühma. Esimeses grupis revaskulariseeriti peale süülise soone ka teised koronaararterid (samal hospitaliseerimisel või etapiliselt). Teises rühmas jätkati pärast süülise soone stentimist vaid konservatiivse raviga (OMT). Esmaseks liittulemusnäitajaks olid kardiovaskulaarne surm või uus müokardiinfarkt, mille riskitiheduste suhe pärast kolmeaastast jälgimisperioodi oli 0,74 (95% usaldusvahemik 0,6-0,9; p=0,004) ehk täielik revaskulariseerimine vähendas esmast liittulemusnäitaja teket 26% võrra.

Muud uudised

Peale uue ravijuhise sai düslipideemiate valdkonnas palju kõlapinda PCSK9 inhibiitorid (nende kasutamise kogemus, kulutõhususe uuringud) ning arutati ka tulevasi võimalusi LDL-C vähendamiseks. Näiteks siRNA-d (small interfering RNA-d) võivad takistada PCSK9 geeni avaldumist ja seega pikendada samuti LDL-retseptori eluiga, kuid kindlale geenile on orienteeritud ka antisense-oligonukleotiidid. Neid molekule saab modifitseerida rakutuumas aeglasemalt lagunema, mistõttu peaks sääraseid ravimeid süstima vaid üks-kaks korda aastas.

Hüpertensiooni osas korraldati sessioone keeruliste juhtumite ravist, ravimiresistentse hüpertensiooni käsitlusest ja raske kaasuva haigusega patsiendi hüpertooniatõvest. Sel aastal oli hüpertensioonist johtuva organkahjustuse teema fookuses ajuga seotud tüsistused.

Eesti kardioloogid kongressil

Prof. Margus Viigimaa tegi ettekande digitaalmeditsiini sessioonil, kus teemaks olid elektroonilised patsiendiprogrammid, personaalmeditsiini ja kardiovaskulaartervise kokkupuutepunktid (rakendused, kaasaskantavad vahendid, nutikad tekstiilid) ning tehisintellekti tugi ravi- ja diagnostika otsuste tegemisel. Tõstatati küsimusi privaatsusest, arstide koormusest suureneva infotulva korral. Siinkohal on hea meelde tuletada, et 5.-6. oktoobrini toimub Tallinnas Kultuurikatlas ESC digitaalmeditsiini konverents, kus arutatakse paljusid neist teemadest süvitsi.

Toimus ka kardioloogia-alane viktoriin. Eesti võistkond, kuhu kuulusid Pille Teppan (kapten), Urmo Kiitam, Oliver Rosenbaum ja Madli Haldre, läks esimeses ringis vastamisi Slovakkiaga. Voor oli tasavägine, viimase küsimuse juures jäid võistkonnad viiki ja paraku lisaküsimus viis võidu vastasele. Viktoriinil pandi proovile teadmised eelmise aasta ravijuhiste teemadel, keskendudes kliinilisele aspektile.

Lisaks toimus haigusjuhtude võistlus, kus osales 20 võistkonda. Eesti võistkond, koosseisus Hendrik Vaaks, Urmo Kiitam, Madli Haldre ja Liis Lääts said tubli 4.koha.

Meie noorkardioloogid Kaido Paapstel, Mati Pulver, Liisi Küünal, Madli Haldre ja Veera Zatsarinnaja esindasid ka Põhja-Baltimaade kardioloogide seltside ühisstendi.

Ametlik ESC ülevaade oma 2019. konverentsist ilmub internetis selle aasta oktoobris. Kõik kongressi ettekanded on kättesaadavad ESC365 kodulehel.

 

 

Haigusjuhu võistlus: dr Liis Lääts, dr Madli Haldre, dr Urmo Kiitam, dr Hendrik Vaaks

 

Viktoriini võistkond: dr Urmo Kiitam, dr Madli Haldre, dr Pille Teppand, dr Oliver Rosenbaum

 

 

Uudiste arhiiv
Semetron
Johnson&Johnson
Pfizer
Swixx BioPharma
Berlin-Chemie Menarini
Servier
iPharma
Biotronik
UAB “GRAINA”
Novo Nordisk
Amgen
Anka Medical
Hansa Medical
Astra Zeneca
Boehringer-Ingelheim
Novartis
Bayer
Krka
Meditsiinigrupp
Surgitech
Abbott